Historie sboru

24.10.2012 4963x

Informace pocházejí z publikace vydané při příležitosti
stého výročí založení SDH ve Tvrdonicích

Omlouváme se za případné nepřesnosti.1897-1950

Oheň měl od pradávna pro člověka a na vývoj úrovně lidské společnosti nesmírný význam. Nejprve blahodárný účinek tepla chránil první lidi před zimou a poskytoval ochranu před dravou zvěří, později se člověk naučil připravovat na ohni pokrmy, mýtit pomocí něho lesy a měnit je na úrodnou půdu, tavit rudu a vyrábět z ní různé nástroje a nářadí. Oheň byl takto člověku dobrým sluhou. Jakmile však člověk ztratil nad ohněm vládu, měnil se oheň v požár, který ničil výsledky lidské práce a stal se člověku zlým pánem. Člověk poznal, že sám se svými silami nestačí na tohoto velkého nepřítele. Když se dnes připomínáme sté výročí založení dobrovolného hasičského sboru ve Tvrdonicích, nutno vzpomenout na doby, kdy lidé poznali, že před požárem se mohou chránit jen kolektivní pomocí. Myšlenka kolektivní ochrany před požárem je tak stará jako užívání ohně. Pouhá ochota a obětavost lidí bez valných zkušeností, organizace, dostatku vody a hasebního nářadí, většinou nestačily zdolat zhoubný živel. Proto se lidé začali sdružovat, zakládat spolky a v nich společně a organizovaně začali bojovat proti tomuto živlu. První zmínky o organizacích tohoto druhu máme již z doby římské. V naších zemích se objevují první požární směrnice ve statutech měst ve 14. století. Myšlenka kolektivní ochrany obcí a měst byla svým způsobem pokroková. Postupně se směrnicemi a zákonnými úpravami měnila a stále více sehrávala důležitější úlohu při ochraně hodnot vytvořených člověkem. V Hasičské kronice z roku 1898 je zmínka o založení sboru v naší obci : Obec Tvrdonice, ležící na rovině, čítá 830 domů s převládající krytinou doškovou. V obci se provozuje polní hospodářství. Dobrovolný hasičský sbor byl založen v červnu r.1897, jeho zakladatelem byl František Veselý, místní učitel. Téhož času byl starostou obce František Mráz, rolník. V obecní radě byli : Ondřej Hasil, Jan Mráz, Michal Rampáček, Jan Hasil, František Létal, Mikuláš Hasil, Cyril Janulík, Mikuláš Zháňal, Cyril Mrákava, Jan Vala, Jakub Hasil, Jan Hasil, Cyril Mráz, Štěpán Straka, Jan Tureček, Josef Stibůrek. Tito členové obecní rady byli sboru nakloněni a přistoupili za členy přispívající. První funkcionáři ve sboru byli - předseda František Mráz, starosta obce, náčelníkem František Veselý, učitel, jednatelem Cyril Kopečný, učitel. Sbor čítal 35 činných členů, měl čtyřkolovou jednoproudovou normální stříkačku a berlovku v ceně 1 000 zl. Hasičské skladiště bylo vystavěno v roce 1898, přestavba byla provedena v roce 1929. Na jaře roku 1908 bylo zřízeno hasičské leziště, dubové trámy věnoval kníže Jan z Liechtensteinů. Vystavil je zedník a tesař Jan Bendíček za pomoci členů hasičského sboru . V roce 1931 byla zakoupena motorová stříkačka od firmy Stratílek z Brna, tato byla přepravována ručně. Po osvobození Československa se sbor velmi rychle zformoval a začal velmi dobře pracovat. Členská základna se velmi zvětšila. Sbor se zúčastňoval různých soutěží, i když tyto soutěže nebyly organizovány tak jako teď, soutěž probíhala tak, že se vyhlásil poplach a ten sbor, který nejdříve nasál vodu zvítězil. Součástí sboru byl oddíl samaritánů, který měl služby při různých veřejných akcích. Členové samaritánského oddílu absolvovali kurz první pomoci, v tomto kurzu prováděli školení lékaři. V roce 1947 hasičský sbor 2. a 3. srpna oslavil 50 let trvání okresním sjezdem hasičstva, dlouholetým starostou byl p. Straka. Sjezdu se zúčastnili činovníci Zemské hasičské jednoty a sbory ze Strážnicka, Hodonínska a Mikulovska. 2.8. byly provedeny závody členstva v plné zbroji přes překážky na trati dlouhé 5 km, které byly ukázkou i zkouškou zdatnosti členů jednotlivých sborů. V podvečer byly provedeny závody se stříkačkou. Večer se konala v hostinci p. Hnátka slavnostní valná hromada. 3.8. bylo uspořádáno veřejné vystoupení sborů a složek, zajímavou ukázkou pohotovosti bylo vystoupení samaritánských sborů v první pomoci.1950-1989

V roce 1950 vstoupily do sboru : Mrázová Julie, Mlýnková Božena , Mrákavová Terezie, Balgová Božena, Janulíková Božena, Hunkářová Marie, Salajková Jarka, Kotláříková Julie, Létalová Marie, vedoucí žen byla zvolena Kotláříková Marie (vstoupila do sboru roku 1945).Dále členkou od roku 1945 byla Baťková Růžena, Janulíková Anna (1947).Ženy pracovali ve sboru samaritánek a dále se zúčastňovaly veřejných cvičení s náčiním. V 50. letech vlivem politických změn v Československu, byly složky politizovány, tímto byla potlačena idea hasičů „Bohu ku cti a bližnímu ku pomoci“, z tohoto důvodu odešlo mnoho členů ze sboru. Sbor při životě udržoval jen velmi malý okruh lidí, např.p.Jan Hunkař, František Kalužík, František Létal, Bohumil Létal. I když členové ze sboru vystoupili, vždycky byli vždy po ruce když zazněla siréna „hoří“ aby pomohli při hašení požáru a pomohli při ochraně majetku jak soukromého tak i veřejného. Prováděli požární hlídky, velitel hlídky byl vždy člen sboru dobrovolných hasičů a ostatní členy hlídky jmenoval národní výbor. V roce 1973 z podnětu dlouholetého předsedy hasičů p. Jana Hunkaře a předsedy MNV p. Balgy, přišli do řad hasičů nový mladí členové. V této době založili sportovní družstvo, které se zúčastňovalo soutěží v požárním sportu po celé Moravě. Tvrdonský sbor projevil svou aktivitu nejen v oblasti požární ochrany v obci ale i v oblasti kulturní, obnovili tradici Hasičských bálů, které patří dodnes k nejnavštěvovanějším. V roce 1975 provedli velmi důležitou rekonstrukci požární zbrojnice, která byla v havarijním stavu. Celou budovu bylo nutno postahovat šrouby, byla provedena nová fasáda. V roce 1980 měl sbor 63 členů, z toho 1 ženu.Uspořádali jsme ples, provedli jsme preventivní prohlídky v obci, 422 domů a 11 provozoven. Dále jsme provedli besedu s dětmi, 572 dětí, společně s Gumotexem jsme se zúčastnili soutěže v Břidličné, kde ve velmi těžké soutěži v konkurenci 47 družstev skončili na 8. místě. V září jsme sehráli zápas v kopané s hasiči z Gumotexu. V tomto roce bylo odpracováno cca 1.600 brigádnických hodin při údržbě techniky, při akcích „Z“ v obci. V roce 1981 měl sbor 67 členů, z toho 1 ženu a jedno žákovské družstvo. Sbor uspořádal společenský ples, který byl velmi úspěšný.Byly provedeny preventivní prohlídky pouze v provozovnách, dále jsme provedli besedu se žáky ZDŠ - zúčastnilo se celkem 562, požární techniku jsme předvedli dětem na branném dnu. Na sportovním dnu jsme sehráli fotbalový zápas proti hasičům z Gumotexu. Bylo odpracováno 1.058 brigádnických hodin, při údržbě zbrojnice a techniky, při pomoci v zemědělství při žních a při akcích „Z“. 10.-12.6. zorganizoval pro své členy zájezd na západní Slovensko, Trenčín, Soblahov, Bojnica. Sbor měl družbu s hasičským sborem Gumotex Břeclav, zúčastňovali se společně soutěží v požárním sportu, 29.9.se utkali na hřišti ve Tvrdonicích v kopané a pak večer poseděli u táboráku.

Složení výboru
Zdeněk Pavliňák - předseda
Jan Hunkař - místopředseda
Josef Gál referent - výchovná práce
Jan Balga - prevence
Ladislav Janulík - velitel
Miroslav Mráz - jednatel
Božislav Kamenský - hospodář
Stanislav Láníček - materiálně - technický referent
Pavel Straka - referent mládeže

V roce 1982 měl sbor 73 členů, z toho 4 ženy. Sportovní družstvo se zúčastnilo okrskové soutěže v Lanžhotě, kde vyhrálo. A tím postoupilo na okresní soutěž, kde pro technickou závadu skončilo na 6. místě. Dále se zúčastnili soutěže v Rýmařově, tato soutěž je velmi náročná.Na podporu sportovního družstva jsme uspořádali zájezd do Rýmařova. Dále jsme uspořádali besedu s dětmi, zúčastnilo se celkem 557 dětí.V rámci družby s hasiči z Gumotexu jsme uspořádali sportovní odpoledne s večerním posezením u táboráku. V tomto roku jsme získali požární vozidlo CAS 25. Jako každoročně jsme pořádali společenský ples. Odpracovali jsme 1944 brigádnických hodin při údržbě požární techniky a vodních zdrojů, při výstavbě školky a v zemědělství. V roce 1983 měl sbor 78 členů, z toho 4 ženy. V lednu jsme uspořádali společenský ples, v rámci požární prevence jsme provedli prohlídky rod. domů a připravili jsme besedu s dětmi, zúčastnilo se celkem 500 dětí. Členové sboru pomohli JZD při žních formou požární hlídky za asistence požárního vozidla. Sportovní družstvo se zúčastnilo okreskové soutěže v požárním sportu, dále soutěže v Rýmařově a v Hodoníně. V tomto roce sbor vyjel ke 3 zásahům u požárů. Odpracovali jsme 1.200 brigádnických hodin při údržbě techniky, při výpomoci v zemědělství a preventivních prohlídkách V roce 1984 měl sbor 78 členů, z toho 5 žen. Uspořádali jsme společenský ples, vypomáhali jsme JZD při žních. Uspořádali jsme besedu s dětmi, které se zúčastnilo 500 dětí. 9 členů našeho sboru se zúčastnilo likvidace požáru pili v Moravské Nové Vsi. Zúčastnili jsme se několika soutěží. V roce 1985 měl sbor 83 členů, z toho 6 žen. V tomto roce jsme opět uspořádali společenský ples. V rámci preventivní činnosti jsme prohlédli 623 domů, uspořádali jsme besedu pro 500 dětí. Asistovali jsme při žních. Vyjížděli jsme k požáru velkoobchodního skladu Drogerie Jihlava, závod Břeclav. V průběhu žní jsme zasahovali při požáru v Kosticích a asistovali jsme při havárii sondy MND Hodonín. Zúčastnili jsme se soutěží v Podivíně (1.místo), Rohatci (3. místo), Brodském (4.místo). V Dolních Bojanovicích se zúčastnili 2 družstva, které se umístnili v polovině soutěžního pole. V tomto roce se odpracovalo 1.129 brigádnických hodin. V roce 1986 bylo u sboru 82 členů, z toho 6 žen. Uspořádali jsme tradiční společenský ples a den otevřených dveří. Besedy s dětmi se zúčastnilo 530 dětí. Provedli jsme preventivní prohlídky rodinných domů, uspořádali jsme branný den. Vypomáhali jsme JZD při žních. Při čerpání rybníka jsme strávili 304 brigádnických hodin. Soutěžní družstvo se zúčastnilo soutěží v Podivíně (2.místo), Moravském Žižkově, Bulharech (2. místo), Brodském (5. místo ze 30 zúčastněných družstev). Celkem jsme v tomto roce odpracovali 1.667 hodin. V roce 1987 měl sbor 82 členů z toho 6 žen. Tradičně jsme uspořádali společenský ples. V rámci preventivní činnosti jsme prohlédli 310 rodinných domů, uspořádali jsme besedu pro 530 dětí. Provedli jsme výměnu vrat na hasičské zbrojnici. Odpracovali jsme celkem 2.159,5 hodin při rekonstrukci hasičské zbrojnice (výměna vrat), budování nové silnice v Rybářích, a při údržbě požární techniky. V tomto roce jsme uspořádali okrskové kolo soutěže v požárním sportu. Společně jsme se pobavili při sportovním odpoledni spojeném s táborákem. V tomto roce proběhli volby výboru na rok 1988 - 1990.

Složení nového výboru:
Zdeněk Pavliňák předseda
Božislav Kamenský velitel
Jan Balga ml. preventista
Miroslav Vala členové výboru
Emil Mráz
Josef Gál ml.
Jan Hunkař
Josef Hunkař
Stanislav Láníček
Miroslav Mráz
Pavla Láníčková

V roce 1988 sbor čítal 82 členů, z toho 6 žen. Uspořádali jsme společenský ples. V rámci prevence jsme uspořádali den otevřených dveří, preventivní prohlídky 310 rodinných domů, besedy s dětmi se zúčastnilo 530 dětí. Soutěžní družstvo reprezentovalo náš sbor i obec na soutěžích ve Valticích, Moravském Žižkově, Charv. Nové Vsi, Velkých Němčicích a v Brodském. Uspořádali jsme již tradiční posezení u táboráku. Odpracovali jsme 1.298 brigádnických hodin.
1989-1997

V roce 1989 sbor čítal 78 členů, z toho 10 žen, mládežnický kolektiv o 13 členech, z toho 2 dívky. Uspořádali jsme společenský ples. V rámci prevence jsme uspořádali den otevřených dveří, provedli jsme prohlídky drobných provozoven, dále jsme provedli besedu na téma požární ochrana a děti, zúčastnilo se celkem 515 dětí. V tomto roce jsme odpracovali celkem 1.353,5 brig. hodin a to při údržbě požární techniky, při výstavbě zdravotního střediska, místního vodovodu, apod. Uspořádali jsme třídenní zájezd do Západočeského kraje, tento zájezd se velmi vydařil. Na zájezdě členové výboru provedli agitaci mezi ženskou osádkou zájezdu a přesvědčil je pro vstup do sboru, tyto ženy se rozhodly pro vytvoření sportovního družstva v požárním sportu, jejich vedoucím byl ustanoven p. Stanislav Láníček. Sportovní družstvo reprezentovalo náš sbor na soutěžích v Mor. Žižkově (1. místo), na okresní soutěži skončili na 5. místě, Dále se zúčastnili soutěží v Ratiškovicích, Velkých Němčicích, v Brodském. Sezónu jsme ukončili sportovním odpolednem zakončeném táborákem. V roce 1990 sbor čítal 82 členů, z toho 14 žen, jedno mládežnické družstvo o 12 členech, z toho 2 dívky. Uspořádali jsme společenský ples. Na jaře t.r. jsme bezplatným převodem získali z Tranzitního plynovodu nové požární vozidlo Tatra 148, za tento převod se zasloužil p. Láníček Stanislav. V létě jsme bezplatně vozili vodu na místní hřbitov.v tomto roce jsme odpracovali 1.518,5 hodin při údržbě a opravě požární techniky a požární zbrojnice, dále na brigádách čištění lesa. Sportovní družstvo reprezentovalo náš sbor na soutěžích v Mor. Žižkově (4 .místo ), Moravské Nové Vsi ( 1. místo), Velkých Němčicích (4.místo) Brodském (11.místo), na soutěži v Bulharech jsme skončili na 3. místě.Závěr soutěžní sezóny jsme ukončili sportovním odpolednem a posezení u táboráku. V roce 1991 sbor čítal 82 členů, z toho 14 žen. Uspořádali jsme společenský ples, patrona hasičů sv.Floriána jsme oslavili účastí na mši sv. Sportovní sezónu jsme zahájili sportovním odpolednem a posezením u táboráku. O žních jsme prováděli požární dozor u kombajnů s požárním vozidlem, v tomto roce jsme vozili občanům Tvrdonic vodu do domácností. V roce 1992 sbor čítal 82 členů, z toho 14 žen. Uspořádali jsme společenský ples. Na valné hromadě byl zvolen nový výbor ve složení :

Jan Balga
Stanislav Láníček
Božislav Kamenský
Josef Gál
Pavla Láníčková
Miloslav Kamenský
Květoslava Kamenská
Emil Mráz
Drahomír Kubík
Eva Korbelová
Miroslav Mráz
Věroslav Hoferek
Zbyněk Gál

O žních jsme prováděli požární dozor u kombajnů s požárním vozidlem, prováděli jsme přístavbu ke zbrojnici garáž na požární vozidla, prováděli jsme dovoz vody pro občany Tvrdonic, sportovní družstva reprezentovala náš sbor na soutěžích v okrese Břeclav. Soutěžní sezónu jsme ukončili sportovním odpolednem s posezením u táboráku. V roce 1993 sbor čítal 84 členů, z toho 14 žen, jeden mládežnický kolektiv, který čítal 15 členů . Uspořádali jsme společenský ples, který byl velmi úspěšný. Provedli jsme preventivní prohlídky drobných provozoven. Odpracovali jsme celkem 1 893 hodin při údržbě a přístavbě požární zbrojnice, dovozu vody pro občany Tvrdonic. V tomto roce se soutěží v požárním sportu zúčastnily dvě družstva - žen a mužů. Družstvo žen čítalo 10 členek, vedoucím byl p. Stanislav Láníček, dobře reprezentovaly náš sbor: Valtice (4. místo), Podivím (1. místo), okresní kolo v Lanžhotě (2.místo ), Hroznová Lhota (1.místo ), Prušánky (9.místo), Brodské (2.místo ), Poštorná (1.místo ). Muži se zúčastnili soutěží : na okresní soutěži v Lanžhotě vyhráli a postoupili do krajského kola do Blanska, zde obsadili pěkné 6. místo. Hroznová Lhota (2.místo ), Prušánky (13. místo), v soutěži „O malovaný džbánek“ v Mutěnicích skončili na 6. místě. V roce 1994 sbor čítal 79 členů, z toho 16 žen. Uspořádali jsme společenský ples, provedli jsme rekonstrukci požární zbrojnice, zasahovali jsme u požáru v lese Břeclav-Poštorná, výcvikový rok jsme ukončili sportovním odpolednem s posezením u táboráku. Odpracovali jsme celkem 2 200 hodin při rekonstrukci zbrojnice, opravě a údržbě požární techniky, při zavlažování fotbalového hříště. Soutěžní družstva reprezentovali náš sbor na sportovních soutěžích, ženy : Horní Bojanovice (1. místo ), Podivín (5. místo ), Drnholec (1. místo), krajské kolo v Hulíně (10. místo), Hroznová Lhota (2. místo), Brodské (6.místo ), Hrušky (1. místo). Muži Horní Bojanovice (1. místo ), Podivín (11.místo), okresní kolo v Drnholci (1. místo ), krajské kolo v Hulíně (7. místo), Brodské (13. místo ), Hrušky (1. místo ). V roce 1995 sbor čítal 81 členů, z toho 18 žen. Uspořádali jsme společenský ples, na rok 1995 byly provedeny volby výboru, který pracoval v tomto složení do roku 1999:

Jan Balga starosta sboru
Stanislav Láníček místostarosta
Drahomír Kubík velitel sboru
Božislav Kamenský velitel družstva
Antonín Korbel velitel družstva
Josef Gál hospodář
Pavla Láníčková jednatel
Miloslav Kamenský preventista
Emil Mráz
Květoslava Kamenská vedoucí žen
Eva Korbelová
Zbyněk Gál
Miroslav Mráz

Patrona hasičů sv. Floriána jsme oslavili účastí na mši sv, aktivně jsme zasahovali u požáru lesa v Lanžhotě, pořádali jsme Silvestrovskou zábavu. Odpracovali jsme celkem 993 hodin, při budování běžecké dráhy na hřišti, údržbě a opravě požární zbrojnice a požární techniky, závěr sezóny jsme opět ukončili sportovním odpolednem s posezením u táboráku. Sbor reprezentovaly sportovní družstva na soutěžích v požárním sportu. Ženské družstvo okresní kolo Drnholec (1.místo), Velké Bílovice (1.místo ), Horní Bojanovice (1.místo), Hrušky (1.místo), Týnec (1.místo), Velké Němčice (4.místo ), krajské kolo v Blansku (6.místo). Muži : Lelekovice (3.místo), okresní kolo v Drnholci (1.místo), Velké Bílovice (1.místo), Horní Bojanovice (3.místo/), Hrušky (3.místo), Týnec (3. místo ), Velké Němčice (4. místo), krajské kolo v Blansku (7.místo ). V roce 1996 sbor čítal 80 členů, z toho 19 žen. Uspořádali jsme společenský ples a Silvestrovskou zábavu. Uspořádali jsme 1. ročník soutěže v požárním sportu „O pohár obce Tvrdonic“ tato soutěž měla mezinárodní zastoupení, zúčastnila se družstva ze Slovenska. Odpracovali jsme celkem 1 968 hodin při údržbě požární techniky, při brigádě v lese, zásahová jednotka zasahovala třikrát u požárů v naší obci. Sportovní družstva reprezentovala náš sbor na soutěžích. Ženy : na okresní soutěži v Drnholci (1. místo ), Šitbořice (1.místo), Hustopeče (1. místo), Tvrdonice (2. místo), Rakvice (2. místo), Hrušky (1. místo), Týnec (1. místo), krajská soutěž v Petrovicích, okr. Třebíč (4. místo), Poštorná (4. místo), Pohár Slovenské televize v Modre (2. místo) Muži: okresní kolo v Drnholci, pro poruchu požární stříkačky soutěž nedokončili, Tvrdonice (1. místo), Rakvice (1.místo), Hrušky (1.místo), Týnec (1.místo), Poštorná (3.místo), soutěž O malovaný džbánek ve Velké nad Veličkovu (6. místo), O pohár Slovenské televize v Modre (7.místo).

hist_2.jpg 
hist_1.jpg 
Aktuality
Žádné aktuality
Sponzoři
baner_maska.jpg
FRUJO-POLAKas.jpg
baner_potisk.jpg
baner_hss.jpg
baner_bppo.jpg
Přihlášení
SDH Tvrdonice 2021
dnes: 50 | celkem: 442817